Our Coptic language > Ⲥⲁϫⲓ ⲛⲉⲙⲁⲛ

a question

(1/2) > >>

minamina:
ⲧⲉⲛⲥⲱⲟⲩⲛ ϫⲉ ⲥⲁϫⲓ `ⲛⲟⲩⲉⲓⲛⲓⲛ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲟⲩⲟⲛ `ⲛⲧⲱⲟⲩ  `ⲛⲟⲩⲃⲱⲗ `ⲉⲃⲟⲗ `ⲙⲙⲉⲧⲣⲉⲙ`ⲛⲭⲏⲙⲓ ...

ϧⲉⲛ " Ⲡⲓⲛⲁϩϯ ⲉⲑⲟⲩⲁⲃ `ⲛⲟⲣⲑⲟⲇⲟⲝⲟⲛ "  ⲧⲉⲛϫⲓⲙⲓ :-
ⲡⲓⲥⲁϫⲓ " ⲡⲓⲡⲁⲛⲧⲟⲕⲣⲁⲧⲱⲣ"  ⲉⲧⲉ ⲫⲁⲓ  " ⲡⲓⲣⲉϥⲁⲙⲟⲛⲓ `ⲙ`ⲡⲧⲏⲣϥ " ϧⲉⲛ ⲧⲉⲛⲁⲥⲡⲓ

ⲡⲁϫⲓⲛϣⲓⲛⲓ ⲡⲉ
ⲁϣ ⲡⲉ ⲡⲓⲃⲱⲗ `ⲉⲃⲟⲗ `ⲛⲛⲁⲓⲥⲁϫⲓ ⲉⲧⲭⲏ ϧⲉⲛ " Ⲡⲓⲛⲁϩϯ ⲉⲑⲟⲩⲁⲃ `ⲛⲟⲣⲑⲟⲇⲟⲝⲟⲛ "  ⲉⲧⲉ ⲛⲁⲓ     ⲙⲟⲛⲟⲅⲉⲛⲏⲥ , ⲟⲙⲟⲟⲩⲥⲓⲟⲥ   ....

Admin:

--- Quote ---ⲧⲉⲛⲥⲱⲟⲩⲛ ϫⲉ ⲥⲁϫⲓ `ⲛⲟⲩⲉⲓⲛⲓⲛ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲟⲩⲟⲛ `ⲛⲧⲱⲟⲩ  `ⲛⲟⲩⲃⲱⲗ `ⲉⲃⲟⲗ `ⲙⲙⲉⲧⲣⲉⲙ`ⲛⲭⲏⲙⲓ ...
--- End quote ---
ⲙⲙⲟⲛ ⲟⲩⲟⲛ ϩⲁⲛⲥⲁϫⲓ ⲉⲩⲟϣ ⲉⲧⲉ ⲙⲙⲟⲛ ⲙⲉⲛⲉⲩⲓⲛ ⲛⲱⲟⲩ ϧⲉⲛ ϯⲙⲉⲧⲣⲉⲙⲛⲭⲏⲙⲓ

ⲉⲑⲃⲉ ⲙⲟⲛⲟⲅⲉⲛⲏⲥ, ⲛϯⲥⲱⲟⲩⲛ ⲁⲛ ⲡⲓⲥⲁϫⲓ. ⲅⲉⲛⲏⲥ ϧⲉⲛ ϯⲙⲉⲧⲁⲣⲁⲃ ⲟⲛ ⲟⲩⲟϩ ⲙⲙⲟⲛⲧⲉⲥ ⲙⲉⲛⲉⲩⲓⲛ
ⲉⲑⲃⲉ ⲟⲙⲟⲟⲩⲥⲓⲟⲥ ϯⲙⲉⲩⲓ ϫⲉ "ⲉϥϣⲏϣ ⲡⲉ ⲛⲉⲙ ⲫⲓⲱⲅⲧ" ⲁⲗⲗⲁ ϯⲧⲁϫⲣⲏⲟⲩⲧ ⲁⲛ

minamina:
ϧⲉⲛ ⲁϣ `ⲛⲣⲏϯ `ⲕⲥⲱⲟⲩⲛ ⲁⲛ ⲡⲓⲥⲁϫⲓ  ⲅⲉⲛⲏⲥ ϧⲉⲛ ϯⲙⲉⲧⲁⲣⲁⲃ ? ⲁⲓⲙⲉⲩⲓ ϫⲉ `ⲛⲑⲟⲕ ⲟⲩⲣⲉⲙ`ⲛⲭⲏⲙⲓ ⲡⲉ ⲟⲩⲟϩ `ⲕⲥⲱⲟⲩⲛ `ⲛϯⲙⲉⲧⲁⲣⲁⲃ?

"ⲅⲉⲛⲏⲥ"  `ⲙⲙⲉⲧⲟⲩⲉⲓⲛⲓⲛ = " ⲑⲟ "   ϧⲉⲛ ⲧⲉⲛⲁⲥⲡⲓ.....

ϯϣⲉⲡ`ϩⲙⲟⲧ `ⲛⲧⲟⲧⲕ ⲉⲙⲁϣⲱ ⲉⲑⲃⲉ ⲡⲉⲕϫⲓⲛⲉⲣⲟⲩⲱ

 

Admin:

--- Quote ---ⲅⲉⲛⲏⲥ ϧⲉⲛ ϯⲙⲉⲧⲁⲣⲁⲃ ⲟⲛ ⲟⲩⲟϩ ⲙⲙⲟⲛⲧⲉⲥ ⲙⲉⲛⲉⲩⲓⲛ
--- End quote ---
ϧⲉⲛ ϯⲙⲉⲧⲁⲣⲁⲃ ⲧⲉⲛ ϫⲱ 'jins' ⲉⲧⲉ ⲁⲥⲓ ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲡⲓⲥⲁϫⲓ ⲅⲉⲛⲏⲥ ⲉⲑⲃⲉ ⲫⲁⲓ ⲁⲓϫⲟⲥ

--- Quote ---ⲅⲉⲛⲏⲥ ϧⲉⲛ ϯⲙⲉⲧⲁⲣⲁⲃ ⲟⲛ ⲟⲩⲟϩ ⲙⲙⲟⲛⲧⲉⲥ ⲙⲉⲛⲉⲩⲓⲛ
--- End quote ---

minamina:
ⲁϩⲁ....... ϯϣⲉⲙϣⲏϫⲓ , ⲁⲓⲕⲁϯ `ⲛⲛⲉⲕⲥⲁϫⲓ `ⲙⲡⲁⲓⲣⲏϯ :
ⲛϯⲥⲱⲟⲩⲛ ⲁⲛ ⲡⲓⲥⲁϫⲓ "ⲅⲉⲛⲏⲥ"  [ ϧⲉⲛ ϯⲙⲉⲧⲟⲩⲉⲓⲛⲓⲛ ⲟⲩⲟϩ] ϧⲉⲛ ϯⲙⲉⲧⲁⲣⲁⲃ ⲟⲛ


`ⲫⲙⲟⲩⲛⲥⲁϫⲓ ⲛⲉⲙⲁⲕ ϧⲉⲛ ⲧⲉⲛⲁⲥⲡⲓ , ⲁϥϯⲙⲁϯ ⲛⲏⲓ

Navigation

[0] Message Index

[#] Next page

Reply

Go to full version