Advanced Search

Author Topic: Ⲛⲓⲙ ⲡⲉ `ⲛⲑⲟⲕ ?  (Read 23869 times)

02 September , 2010, 07:19:43 pm
Reply #30

Offline georgesedhom

 • Full Member

 • ***

 • 113
  Posts

Re: Ⲛⲓⲙ ⲡⲉ `ⲛⲑⲟⲕ ?
« Reply #30 on: 02 September , 2010, 07:19:43 pm »
ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲉ ϫⲱⲣϫ ⲥⲓⲧϩⲟⲙ ⲟⲩⲣⲉⲙⲛⲭⲏⲙⲓ ⲡⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲙⲁⲛⲣⲏⲥ ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ϣⲙⲓⲙ ⲁⲛⲟⲕ ⲟⲩcivilengineer ⲡⲉ .
ⲉⲓⲉⲣϫⲱⲧϯⲟⲩ ⲛⲣⲟⲙⲡⲓ ⲟⲩⲁⲧⲥϩⲓⲙⲓ ⲡⲉ ⲟⲩⲟϩ ϯⲙⲉⲩⲓ ϫⲉ ⲛⲛⲁϭⲓⲥϩⲓⲙⲓ ϫⲉ ϯⲕⲱϯ ⲛⲥⲁ ⲑⲏ ⲉⲧⲥⲁϫⲓ ⲛⲧⲁⲥⲡⲓ ⲛⲣⲉⲙⲛⲭⲏⲙⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲙⲙⲟⲛ ⲟⲩⲓ ϣⲟⲡ.ⲁⲛⲟⲕ ϯⲙⲉⲛⲣⲉⲧⲁⲓⲁⲥⲡⲓ ⲉⲙⲁϣⲱ .
ϯⲉⲣϩⲱⲃ ϧⲉⲛ ⲛⲓⲑⲱϣ ⲛⲁⲣⲁⲃ ⲉⲧⲧⲱⲙⲓ (united arab emerats) .ϯⲟⲩⲛⲟϥ ⲉⲙⲁϣⲱ ⲉϫⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ϫⲉ ⲧⲉⲧⲉⲛϥⲓⲣⲱⲟⲩϣ ϧⲁⲣⲟⲥ . ⲙⲁⲣⲉ ⲫⲟⲩⲁⲓ ⲫⲟⲩⲁⲓ ⲙⲙⲟⲛ ϯⲥⲃⲱ ⲛⲛⲉϥⲥⲛⲏⲟⲩ ⲛⲉⲙ ⲛⲏⲉⲧⲟⲛϧ ⲛⲉⲙⲁϥ ⲉⲣⲟⲥ ⲉⲑⲣⲉⲛⲧⲁⲥⲧⲟ ⲙⲡⲓⲱⲟⲩ ⲛⲧⲉ ⲛⲉⲛⲓⲟϯ ⲛⲣⲉⲙⲛⲭⲏⲙⲓ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲫⲁⲣⲱⲟⲩ .
ϯⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ⲙⲡⲁⲥϯⲛϩⲑⲏⲥ ⲉⲣⲟⲥ ⲛϩⲟⲩⲟ ⲟⲩⲟϩ ⲉϣⲱⲡ ⲁⲥϣⲁⲛ ϯϩⲑⲏⲥ ϣⲁⲥϯϩⲑⲏⲥ ⲉⲧⲁⲥⲡⲓ ⲙⲃⲉⲣⲓ ⲉⲧϣⲟϥⲧ .
ⲟⲩϫⲁⲓ
 :^^^

04 September , 2010, 07:14:05 pm
Reply #31

Offline Admin

 • Administrator

 • *****

 • 1082
  Posts

  • Ⲧⲉⲛⲁⲥⲡⲓ
Re: Ⲛⲓⲙ ⲡⲉ `ⲛⲑⲟⲕ ?
« Reply #31 on: 04 September , 2010, 07:14:05 pm »
ϯⲣⲁϣⲓ ⲉⲙⲁϣⲱ ϫⲉ ⲟⲩⲟⲛ ϩⲁⲛⲟⲩⲟⲛ ˋⲙⲡⲉⲕⲣⲏϯ ˋⲙⲛⲁⲓ ⲛⲉⲙⲁⲛ, ϣⲙⲓⲙ ⲟⲩⲃⲁⲕⲓ ⲉⲛⲁⲛϥ ⲧⲉ ⲟⲩⲟϩ ϯⲟⲩⲱϣ ⲉϣⲉⲛⲏⲓ ⲉⲣⲟⲥ ⲁⲗⲗⲁ ˋⲛϯⲉⲙⲓ ⲁⲛ ˋⲛⲁϣˋⲛⲣⲏϯ ϫⲉ :)

09 September , 2010, 05:37:48 pm
Reply #32

Offline georgesedhom

 • Full Member

 • ***

 • 113
  Posts

Re: Ⲛⲓⲙ ⲡⲉ `ⲛⲑⲟⲕ ?
« Reply #32 on: 09 September , 2010, 05:37:48 pm »
ⲥⲙⲟⲧⲉⲛ ⲉⲙⲁϣⲱ ⲉ`ⲓ ⲉϣⲙⲓⲙ.. ⲉⲕⲛⲏⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ Ⲕⲁϩⲓⲣⲏ ⲉⲣⲏⲥ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲃⲉⲣⲉϭⲱⲟⲩⲧⲥ ⲓⲉ ⲟⲩⲥⲓⲑⲃⲉⲗϩⲱⲃ ⲁⲙⲟⲩ ⲉϧⲣⲏⲓ ϧⲉⲛ ⲥⲟⲩϩⲁϫ  ⲉⲕⲉϫⲓⲙⲓ ⲙⲙⲁⲩ ⲛⲟⲩⲙⲏϣ ⲙⲃⲉⲣⲉϭⲱⲟⲩⲧⲥ ⲉϭⲓⲧⲕ ⲉϣⲙⲓⲙ .ⲁⲛⲟⲕ ϯϣⲟⲡ ⲙⲙⲁⲩ ⲁⲛ .
ⲟⲩⲟⲛ ϣϫⲟⲙ ⲛⲧⲉⲕϣⲉⲛⲁⲕ ⲛⲉⲙ ⲟⲩϣⲗⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲛⲓϫⲓⲛϩⲱⲗ ⲉⲑⲛⲏⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲕⲁϩⲓⲣⲏ . ϣⲁⲩ`ⲓ ⲛϩⲟⲩ ϧⲉⲛ ⲛⲓⲉϩⲟⲟⲩ ⲛⲛⲓⲕⲱⲣϥ . ⲉⲛⲁⲓⲭⲏ ϧⲉⲛ ϣⲙⲓⲙ ϯⲛⲟⲩ ⲛⲁⲓⲛⲁⲙⲟⲩϯ ⲡⲉ ⲉⲣⲟⲕ ⲛⲧⲉⲕ`ⲓ ϩⲁⲣⲟⲓ ϯϭⲓϣϣⲱⲟⲩ ⲉⲙⲁϣⲱ ⲉⲛⲁⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲥⲱⲧⲉⲙ ⲉⲩⲣⲱⲙⲓ ⲉϥⲥⲁϫⲓ ⲙⲙⲉⲧⲣⲉⲙⲛⲭⲏⲙⲓ ⲙⲡⲉⲕⲣⲏϯ ⲉⲣⲉϣⲙⲓⲙ ⲛⲁⲉⲣⲟⲩⲱⲓⲛⲓ ϧⲉⲛ ⲡϫⲓⲛⲑⲣⲉⲕ`ⲓ .

09 September , 2010, 06:07:10 pm
Reply #33

Offline Admin

 • Administrator

 • *****

 • 1082
  Posts

  • Ⲧⲉⲛⲁⲥⲡⲓ
Re: Ⲛⲓⲙ ⲡⲉ `ⲛⲑⲟⲕ ?
« Reply #33 on: 09 September , 2010, 06:07:10 pm »
ϯϣⲉⲡϩⲙⲟⲧ ˋⲛⲧⲟⲧⲕ, ϯ ⲟⲩⲱϣ ˋⲛⲧⲁⲛⲁⲩ ˋⲛϩⲁⲛⲣⲱⲙⲓ ˋⲙⲡⲉⲕⲣⲏϯ ⲟⲛ
ⲁⲛⲟⲛ ⲧⲉⲛˋⲓ ⲉϯⲕⲁⲑⲉⲇⲣⲁ ˋⲙⲃⲣⲓ ˋⲛⲁⲛϣⲁϣϥ ⲛⲓⲃⲉⲛ

09 September , 2010, 06:55:37 pm
Reply #34

Offline georgesedhom

 • Full Member

 • ***

 • 113
  Posts

Re: Ⲛⲓⲙ ⲡⲉ `ⲛⲑⲟⲕ ?
« Reply #34 on: 09 September , 2010, 06:55:37 pm »
ⲙⲙⲟⲛϣϫⲟⲙ ϯⲛⲟⲩ ⲉⲛⲁⲩ ⲉⲣⲱⲧⲉⲛ ϫⲉ ϯϣⲟⲡ ⲥⲁⲃⲟⲗ ⲛⲭⲏⲙⲓ ⲉⲓⲉⲣϩⲱⲃ ⲁⲓϣⲁⲛ`ⲓ ϧⲉⲛ ⲫⲟⲩⲱϣ ⲙⲫⲛⲟⲩϯ ϩⲱϯ ⲉⲣⲟⲓ ⲛⲧⲁⲛⲁⲩ ⲉⲣⲱⲧⲉⲛ .ⲁⲛ ϯϣⲛⲁⲩ ⲉⲡⲉⲛⲓⲱⲧ ϣⲉⲛⲟⲩⲧⲉ ⲙⲁϩⲓⲣ ⲙⲡⲁⲓⲣⲏϯ.

24 January , 2014, 01:32:47 am
Reply #35

Offline CЄTMOCЄ

 • Newbie

 • *

 • 16
  Posts

Re: Ⲛⲓⲙ ⲡⲉ `ⲛⲑⲟⲕ ?
« Reply #35 on: 24 January , 2014, 01:32:47 am »
NANOY ϨTOOYЄ! ΠAPAN ΠЄ IOYΛIAN AYѠ ϮЄBOΛ ANNIMCA [AYCTPIA]. ANOK ΠЄ ϪOYTOYЄ N̅POMΠЄ. ϮCOOYN̅ N̅TЄMN̅TKIPMANOC AΛΛA ϮMЄ N̅TЄMN̅TPM̅N̅KHMЄ!

« Last Edit: 24 January , 2014, 01:38:25 pm by CЄTMOCЄ »

16 August , 2014, 12:05:10 am
Reply #36

Offline Alexandre Xavier

 • Newbie

 • *

 • 1
  Posts

O papiro Schmidt dixitalizado en formato Unicode i en gráfico adxunto.
« Reply #36 on: 16 August , 2014, 12:05:10 am »
Ola a todos.
Preséntome. Chámome Alexandre Xavier Casanova Domingo e sou galego. Neste apartado do foro sobre o copto, un apartado adicado a usalo propio idioma copto, comezarei pois pola miña dixitalización, en formato Unicódigo, dun dos máis vellos documentos en copto (ou exipcio tardío, segundo se considere). É o papiro Schmidt (Exmite), que presenta unha oración ó deus exipcio Osiris.
Cordialmente, do Alexandre Xavier Casanova Domingo, tampa electrónica trigrupo @ yahoo . es (trigrupo arroba yahoo punto es).

----------

ϵϲρϻπϵ τα κλλαογα τϵτϲϻϻϵ ʒϣρ ταɴϵϲɴʜογ αϵ πααοίϲ ογϲιρϵ ɴʒαϲρω τιϲϻϻϵ ɴακ αρι παβαπ ɴϻ ʒϣρ πα ταɴϵϲɴɴογ ɴɴϵραϵι ɴαϒ ɴϻ ɴϵραϒ ɴαϊ αϵ ϒɴαϝϝ αɴ ϵϻϻɴτι ϫοϻ ϵϻɴɴτι ɴα/τϵ ɴ/ʜρϵ ϻɴτι / ϵρ ϫοϵιϻ αɴϵκ αϫρʜɴ ϻɴ πϵτϒϵϲϻϻϵ ϵαϣϵι ϵʒραϒ ɴ̈ʒ̣ϣ̣ρ̣ ϵ.ϻπατιρτϵρ̯' τιϲϻϻϵ ɴακ.ο̣ϊ ογϲιρϵ ϲτϻ ɴαϣ/ ϫʄ/ϵ̣. ɴ̈α̣/ϵ ɴϵραϒ ɴαϊ ϻα ϲγοϊ ϵɴϵκ̣ογϲιρ̣ϵ̣ ɴ̣αβϣτ ογϲιρ̣ϵ ʜϲϵ ογ̣ ο̣γπ̣ογο̈ϊϵʒα̣τ̣ʒ̣ϣρ̯' τϻοɴϵ ɴαɴογπ ϲι ογϲιρϵ πϵλοιʒ ɴɴϵɴ.ρ̣τϵρ̯' ɴαϻογʒρκʜρ̯' ɴαʒρ. ο/ο ογ αρι παβαπ